Vedtekter

§ 1 Navn

Supporterklubbens navn er Forza Arendal og ble stiftet 19. november 2014.

§ 2 Formål

Supporterklubbens formål er å:

 • Være en støttespiller for Arendal Fotball, før, under og etter kamper arrangert av eller med Arendal Fotball.
 • Være en åpen og inkluderende supporterklubb som er ideell, uavhengig og partipolitisk nøytral. Forza Arendal tar avstand fra fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, livssyn, kjønn eller legning.

§  3 Medlemskap

Kun fysiske personer kan stå som medlemmer av Forza Arendal. Medlemskapet er gyldig fra den dato kontingenten er mottatt av Forza Arendal. Medlemmer blir strøket etter én (1) purring av årskontingent. Ved å melde seg inn forplikter medlemmet seg å følge supporterklubbens vedtekter og retningslinjer.

§  4 Kontigent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet, eventuelt av ekstraordinært årsmøte.

Kontigenten utgjør per dags dato: 200 kroner for medlemmer.

§ 5 Utmelding

Utmelding av Forza Arendal meldes skriftlig til styret. Når utmelding er mottatt og registrert regnes medlemskap umiddelbart som avsluttet.

§ 6 Utestengelse/eksklusjon

Medlemmer som etter skriftlig advarsel fra styret likevel ikke overholder Forza Arendals vedtekter og retningslinjer, og etter å ha brakt klubben og/eller supporterklubben i vanry kan eksluderes eller suspenderes og/eller gjøres ansvarlige, også økonomisk, for sine handlinger.

Forslag om utestengelse/eksklusjon kan fremmes av medlemmer og styret. Styret er forpliktet til å behandle alle forslag om utestengelse/eksklusjon som fremmes for styret. Vedtak om utestengelse/eksklusjon fattes av styret med kvalifisert flertall (2/3) etter skriftlig innstilling med mulighet for skriftlig tilsvar og talerett under behandlingen i styret. Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet som fatter endelig vedtak, men styrets vedtak er gjelder frem til årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned. Det innkalles skriftlig og med minst fem (5) ukers varsel. Frist for innsendelse av forslag er tre (3) uker før årsmøtet og datofristen skal framgå av innkallingen.

Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem har èn stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Årsmøtet skal behandle og godkjenne:

 1. Åpning ved styret leder eller dens stedfortreder
 2. Registrering og godkjenning av fremmøtte stemmeberettiget medlemmer
 3. Godkjennelse av innkallelse og saksliste
 4. Konstituering (valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to årsmøtedeltakere til å undertegne protokollen)
 5. Behandle og godkjenne klubbens årsberetning og regnskap
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Vedtektsendringer
 8. Fastsette kontingent
 9. Valg

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når enten 2/3 av styret eller minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i henhold til bestemmelsene i § 5.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9 Styret

Styret velges av årsmøte og består av:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Tre styremedlemmer

Funksjonstid er to år, hvorav halvparten av styrets medlemmer er til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i driften av supporterklubben. Lederen velges ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.

Styrets oppgaver er å stå for den daglige driften av supporterklubben, holde orden på regnskapet samt være medlemmenes kontaktpunkt overfor Arendal Fotball.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke være tilsatt av Arendal Fotball i funksjoner, der arbeidet vil ha innvirkning på supporterklubbens sine interesser.

§  10 Vedtektsendring

Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmer.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av Forza Arendal kan bare fattes med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst tre måneders mellomrom. Ved oppløsning av Forza Arendal tilfaller alle midler, eiendeler eller andre verdier Arendal Fotball i sin helhet.

Vedtatt på oppstartsmøtet 19.11.2014, revidert årsmøtet 2016.